• KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

 

Pakume töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kursusi töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja spetsialistidele. Seaduse alusel koostatud õppeprogramm annab osalejale alusteadmised selle kohta, kuidas luua tervislik ja ohutu töökeskkond, mis maandab tööandja jaoks töökeskkonnast tulenevaid riske ning säästab töötaja tervist.

 

TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSE KOOLITUSE KOOLITUSKAVA

Õppekava nimetus- Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme koolitus

Õppekavarühm- Töötervishoid ja -kaitse

Eesmärk- Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse tegutseda vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele

Õpiväljundid- Õpilane:

Mõistab töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteid ja nõudeid

Oskab aru saada töökeskkonnas esinevatest ohuteguritest

Oskab hinnata ohutegurite võimalikku mõju tervisele

Teab põhilisi meetmeid töökeskkonna muutmiseks tervislikumaks

Sihtgrupp, tingimused- Ettevõtete töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid- Koolituse kogumaht on 24 tundi auditoorset tööd, millest 1 tund on praktilist tööd. Koolitus toimub selleks ettenähtud ruumis. Korraldaja poolt on õppematerjalide kaust.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid-Auditoorne töö toimub kolmel päeval vastavalt kodulehel olevale kalenderplaanile. Õppe sisu vastab Tervise- ja tööministri määrusele 22.11.2018 nr 50: tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine; tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; esmaabi korraldus; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve. Õppemeetoditena kasutatakse loengut, arutelu, ajurünnakut, rühmatöid. Õppematerjalidena on kasutusel õppematerjalide kaust ning Töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlus (www.ti.ee) ja muud soovituslikud materjalid (www.tooelu.ee).

Õppekeskkonna kirjeldus- Õppetöö toimub õpperuumis minimaalselt 15 osalejale, kus on esitlustehnika ja muu vajalik õppetöö läbiviimiseks. Olemas juurdepääs ratastooliga.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid- Koolitus lõpeb praktilise töö kaitsmisega, mille põhjal hinnatakse õpiväljundite omandamist. Lõpetajad saavad tunnistuse.

KOOLITAJA: Alar Seiler

Haridustee - TTÜ, haridusteaduse magister, 2011. a. EPA, mehhaanikainsener, 1978. a.

Teenistuskäik- Qvalitas Arstikeskus AS, tööhügieeni ja ergonoomika valdkonna juht, alates 2011 EV Sotsiaalministeerium, töökeskkonna osakonna tööelu edendamise büroo juhataja, 1998…2000

Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus- Osalemine seadusloomes Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 80 “Töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” koostamine ja kooskõlastamine. Osalemine tööhügieeniku, ergonoomi ja tööpsühholoogi kutsestandardi koostamise töörühmas.

KOOLITUSASUTUS: Qvalitas Koolitusasutus, Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.205837

Meditsiinihariduse ja Eesti Punase Risti koolituse läbinud koolitajatega anname kursusel osalejatele põhiteadmised ja praktilised oskused selle kohta, kuidas päästa õnnetusjuhtumis kannatanu elu ning anda esmaabi.

ESMAABI VÄLJAÕPPE KOOLITUSKAVA

Õppekava nimetus- Esmaabi väljaõpe 

Õppevorm- Videosilla vahendusel

Õppekava maht-16 akadeemilist tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas praktiline tegevus.

Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev- Detsember 2018

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused- Koolituse sihtrühmaks on tööealised inimesed, õppe alustamiseks ei ole eelnev väljaõpe vajalik.

Õppekava kirjeldus ja õpimeetodid- Õppekava hõlmab teemad, mis on välja toodud Sotsiaalministeeriumi määruses “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”, 01.01.2019. Õppekava koosneb teoreetilisest ning praktilisest osast, praktiline töö moodustab 40% õppekavaga määratud õppe mahust. Õppekavas kasutatakse peale klassikalise loenguvormi veel konstruktivistlikule õpikäsitusele omaseid meetodeid, simulatsioone ning rühmatöid. Õppekava elluviimisel tuginetakse kogemuslikule, transformatiivsele, kollaboratiivsele, sotsiaalsele, situatiivsele ning probleemipõhisele õppimisele.

Õppekava eesmärgid- Tagada esmaabiandjatele vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabi eest vastutava isiku ülasandeid vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise seadusele. Pärast õppekava läbimist suudab õppija osutada abivajajale esmaabi. Õppekava aitab inimestel jõuda selge arusaamiseni esmaabi andmise taktikast ja vajalikkusest, treenida käelisi oskusi esmaabi tegevusteks, lisada julgust tegutseda kriitilistes situatsioonides kiiresti ja adekvaatselt.

Õppekava õpiväljundid- Õpilane:

Omab üldisi teadmisi eelarstliku abi võimalustest;

Oskab rakendada esmaabi võtteid;

Oskab analüüsida oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele esmaabiandjatele;

Suudab organiseerida kannatanu transpordi haiglasse;

Oskab väljendada oma arutuskäiku suudab põhjendada oma tegevust erinevates kriisiolukordades;

Teadvustab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi.

Lõpetamisel väljastav dokument- Esmaabiandja tunnistus

Õppekavas käsitletavad teemad:

õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, abiandmise iseärasused välistingimustes, edasise tervisekahju ennetamine;

eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);

esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, uppumine, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);

esmaabi äkkhaigestumise (epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;

esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;

meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;

esmaabi mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;

esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Iga teemavaldkond moodustab õpiväljunditest lähtuva sisulise ja eesmärgipärase terviku nii enda sees, teiste teemade suhtes kui ka õppekava osana. Teemad paiknevad õppekavas loogilises järjekorras ning seostuvad omavahel.

Õppekava lõpetamise tingimused- Õppekava lõpetamiseks sooritab õppija teooria- ja praktikaeksami. Teoreetilisi teadmisi hinnatakse testiga, praktilisi oskusi elustamis- ja traumasituatsioonide lahendamise, nendes oma tegevuse analüüsimise ja reflekteerimisega. Edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Õppekava koostaja ja kuraator- Jaana Palusaar RN MA

KOOLITAJA- Jaana Palusaar RN MA

Haridustee ja kogemused tervishoius: rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000 a, Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht. Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609

Haridustee ja kogemused õpetamises: magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi koolitaja alates 2004

KOOLITUSASUTUS: Qvalitas Koolitusasutus, Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.205837

ESMAABI TÄIENDÕPPE KOOLITUSKAVA

Õppekava nimetus- Esmaabi täiendõpe

Õppevorm- Videosilla vahendusel

Õppekava maht- 6 kuni 8 akadeemilist tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas praktiline tegevus.

Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev - Detsember 2018

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused- Koolituse sihtrühmaks on tööealised inimesed. Esmaabi täiendõppe alustamise tingimuseks on viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabiandja väljaõpe 16- tunnises mahus.

Õppekava kirjeldus ja õpimeetodid- Õppekava hõlmab peamised teemad, mis on väljatoodud Sotsiaalministeeriumi määruses “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”, 01.01.2019. Õppekava koosneb teoreetilisest ning praktilisest osast, praktiline töö moodustab 60% õppekavaga määratud õppe mahust. Õppekavas kasutatakse peale klassikalise loenguvormi veel konstruktivistlikule õpikäsitusele omaseid meetodeid, simulatsioone ning rühmatöid. Õppekava elluviimisel tuginetakse kogemuslikule, transformatiivsele, kollaboratiivsele, sotsiaalsele, situatiivsele ning probleemipõhisele õppimisele.

Õppekava eesmärgid- Tagada esmaabiandjatele vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabi eest vastutava isiku ülasandeid vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise seadusele. Õppekava läbimise järgselt suudab õppija osutada abivajajale esmaabi. Õppekava aitab inimestel jõuda selge arusaamiseni esmaabi andmise taktikast ja vajalikkusest, treenida käelisi oskusi esmaabi tegevusteks, lisada julgust tegutseda kriitilistes situatsioonides kiiresti ja adekvaatselt.

Õppekava õpiväljundid- Õpilane:

Omab üldisi teadmisi eelarstliku abi võimalustest;

Oskab rakendada esmaabi võtteid;

Oskab analüüsida oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele esmaabiandjatele;

Suudab organiseerida kannatanu transpordi haiglasse;

Oskab ennast asjakohaselt väljendada ja suudab põhjendada oma tegevust erinevates kriisiolukordades;

Teadvustab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi.

Lõpetamisel väljastav dokument- Esmaabiandja tunnistus, kehtivusaeg 3 aastat.

Õppekavas käsitletavad teemad:

õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, abiandmise iseärasused välistingimustes, edasise tervisekahju ennetamine;

eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);

esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, uppumine, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);

esmaabi äkkhaigestumise (epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;

esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;

meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;

esmaabi mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;

esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Ülaltoodud teemadest antakse lühike ja kokkuvõtlik ülevaade. Õppijatele tutvustatakse esmaabi valdkonna arengut ning uuendusi algoritmides. 60% õppekava mahust kasutatakse praktiliste situatsioonide lahendamiseks.

Õppekava lõpetamise tingimused- Õppekava lõpetamiseks sooritab õppija teooria- ja praktikaeksami. Teoreetilisi teadmisi hinnatakse testiga, praktilisi oskusi elustamis- ja traumasituatsioonide lahendamise, nendes oma tegevuse analüüsimise ja reflekteerimisega. Edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Õppekava koostaja ja kuraator- Jaana Palusaar RN MA

KOOLITAJA- Jaana Palusaar RN MA

Haridustee ja kogemused tervishoius: rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000 a, Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht. Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609

Haridustee ja kogemused õpetamises: magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi koolitaja alates 2004

KOOLITUSASUTUS: Qvalitas Koolitusasutus, Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.205837

Päring saadetud!

Registreeri koolitusele


Qvalitas Arstikeskus jätab omale õiguse koolituste kuupäevi muuta või tühistada koolituste mittetäituvuse korral.

Meie arstikeskuse nimi (Kirjuta Qvalitas):

* Kohustuslikud väljad